Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Groot in Dienstverlening 

Definities

 1. Groot in Dienstverlening; gevestigd te Spanbroek onder KVK nr. 83535152.
 2. Klant: degene met wie Groot in Dienstverlening een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Groot in Dienstverlening en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Groot in Dienstverlening
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Groot in Dienstverlening hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Groot in Dienstverlening hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Groot in Dienstverlening te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Groot in Dienstverlening niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  • het product niet is gebruikt
  • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
  • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

  1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
   • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
   • zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
   • zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
   • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
    1. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via contact@teruskingdom.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van Groot in Dienstverlening, winkel.teruskingdom.nl, kan worden gedownload.
    2. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Groot in Dienstverlening, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
   • Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Groot in Dienstverlening heeft geretourneerd, dan zal Groot in Dienstverlening eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen. 
   • De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Groot in Dienstverlening voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd. 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht 

 1. Groot in Dienstverlening kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Groot in Dienstverlening heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Groot in Dienstverlening.
 3. Groot in Dienstverlening is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht. 

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Groot in Dienstverlening te verrekenen met een vordering op Groot in Dienstverlening.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Groot in Dienstverlening blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Groot in Dienstverlening op grond van wat voor met Groot in Dienstverlening gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Groot in Dienstverlening zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
 4. Indien Groot in Dienstverlening een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Groot in Dienstverlening het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Groot in Dienstverlening, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven gebruikersaccount. 
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Groot in Dienstverlening het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Groot in Dienstverlening kan tegenwerpen.

 Levertijd

 1. De door Groot in Dienstverlening opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Groot in Dienstverlening
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Groot in Dienstverlening niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Groot in Dienstverlening niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Groot in Dienstverlening, bij gebreke waarvan niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Groot in Dienstverlening tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Groot in Dienstverlening geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Groot in Dienstverlening geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Groot in Dienstverlening daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
 3. Consumenten dienen Groot in Dienstverlening uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat Groot in Dienstverlening in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Groot in Dienstverlening gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Groot in Dienstverlening.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Groot in Dienstverlening ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Groot in Dienstverlening een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Groot in Dienstverlening verschuldigd zijn. 

 Aansprakelijkheid Groot in Dienstverlening

 1. Groot in Dienstverlening is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Groot in Dienstverlening aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Groot in Dienstverlening is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Groot in Dienstverlening aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Groot in Dienstverlening vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Groot in Dienstverlening toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Groot in Dienstverlening niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Groot in Dienstverlening in verzuim is. 
 3. Groot in Dienstverlening heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Groot in Dienstverlening kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Groot in Dienstverlening in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Groot in Dienstverlening kan worden toegerekend in een van de wil van Groot in Dienstverlening onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van Groot in Dienstverlening kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Groot in Dienstverlening 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Groot in Dienstverlening er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
 5. Groot in Dienstverlening is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 Wijziging algemene voorwaarden

 1. Groot in Dienstverlening is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Groot in Dienstverlening zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Groot in Dienstverlening.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Groot in Dienstverlening bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Groot in Dienstverlening is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 24 augustus 2021.